Start/ProdukterCorten i lagerALMÄNNA LEV.BES.BilderSTÅLMILJÖ/PRODUKTERNyheterKontakta oss

ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER
antagna av handelsstålsektionen inom Stål- och Metallföreningen

Tillämplighet
1. Dessa allmänna leveransbestämmelser gäller mellan näringsidkare och äger tillämpning i den mån de ej
ändrats genom skriftlig överenskommelse mellan parterna.

Anbud
2. Säljarens anbud gäller åtta dagar om annat ej anges, dock med förbehåll för mellanförsäljning. Kostnader för
provningar som lämnas efter begäran innefattas i offerten endast om detta är särskilt angivet.

Ordererkännande
3. Säljarens skriftliga ordererkännande är bindande för köparen om eventuella anmärkningar inte framställs
omedelbart.

Toleranser m.m.
4. För toleranser med avseende på dimension, längd, vikt m.m. liksom säljarens rätt till över- och underleverans
gäller av branschen allmänt tillämpade normer för respektive varuslag om annat ej angivits. Av säljaren uppgivna
styckevikter är ungefärliga. Prov är att betrakta som typprov om ej annat avtalats.

Pris
5. Om annat ej avtalats skall köparen erlägga det pris säljaren på leveransdagen tillämpar på det slags gods
avtalet avser. Köparen skall utöver avtalat pris utge ersättning för därpå belöpande mervärdeskatt. Emballage,
som är erforderligt eller begärs, debiteras särskilt och återtas inte, såvida annat ej avtalats.

Leveransklausuler
6. Leveransklausuler skall tolkas enligt de vid avtalstillfället gällande INCO-terms, som utfärdats av Internationella
Handelskammaren.

Betalning och dröjsmålsränta
7. Betalningsvillkor 30 dagar netto säljaren tillhanda räknat från fakturadatum. Om betalning ej erläggs i rätt tid,
debiteras dröjsmålsränta enligt räntesats som med tolv procentenheter överstiger vid varje tidpunkt gällande
riksbankens referensränta. Vid förändring av referensräntan ändras dröjsmålsräntan med verkan från följande
månadsskifte. Betalning innebär inte godkännande av godset eller av fakturering. Vid förfallen betalning är
säljaren berättigad till ersättning för skriftlig betalningspåminnelse rörande skulden i enlighet med lagen om
ersättning för inkassokostnader m.m.

Säkerhet
8. Uppkommer skälig anledning att anta, att part inte kommer att fullgöra honom åvilande skyldighet enligt
parternas avtal, äger motparten rätt att kräva, att godtagbar säkerhet ställs för fullgörandet. Sker detta ej utan
oskäligt dröjsmål, äger part som krävt säkerheten skriftligen häva köpet såvitt avser då ej levererat gods.

Avisering om försening
9. Finner part, att han inte kan hålla avtalad tidpunkt för leverans eller mottagande av godset eller framstår sådan
försening som sannolik, skall motparten utan dröjsmål underrättas. Vidare skall den tidpunkt anges då leverans
beräknas kunna fullgöras. Vad ovan sagts gäller även i leverans ingående delleveranser.

Hävning vid försening
10. Medför aviserad eller inträffad försening av leverans eller mottagande väsentlig olägenhet, äger den av
parterna som ej är ansvarig för förseningen skriftligen häva avtalet. Om förseningen avser endast enstaka gods i
leveransen, får hävning endast ske beträffande detta gods och med detsamma förbundet gods. Avser aviserad
eller inträffad försening leverans av gods som är tillverkat efter köparens anvisning och/eller gods av sådant slag
som säljaren normalt inte lagerför och köparen insåg eller bort inse detta, äger köparen dock häva endast om
förseningen är väsentlig och om köparen kan få leverans av försenat gods från annan än säljaren före av denne
aviserad tidpunkt för leverans. Utnyttjar part ej utan oskäligt dröjsmål sin rätt att häva avtalet, skall i avisering om
dröjsmålet angiven tidpunkt för leveransen anses som ny leveranstid. Hävs avtalet på grund av aviserad eller
inträffad försening, har part ej annan rätt till ersättning för skada än vad sägs i punkt 11.

Skadestånd vid försening/hävning
11. Skadestånd vid försening och/eller hävning utgår endast om särskild överenskommelse därom träffats.
Eventuellt skadeståndsanspråk skall framställas skriftligen senast inom två månader efter det att leveransen
rätteligen skulle ha ägt rum. Senare framställt anspråk ger inte rätt till skadestånd.

Mottagningskontroll
12. Följesedel skall åtfölja godset. Köparen skall vid godsets ankomst undersöka detta med efter godsets art och
leveranssätt anpassad omsorg innebärande bl.a. att köparen skall avemballera gods, som annars kan skadas. Då
godset på grund av emballagets art eller annan orsak ej omedelbart kan bli föremål för undersökning, skall
mottagningskontrollen dock omfatta följesedel, antal kolli (förpackningsenheter), varuslagsuppgifter på
förpackningen samt utifrån synliga skador. Då godset avemballeras eller i annat fall innan godset används, skall
mottagningskontroll utföras med efter godsets art anpassad omsorg.

Reklamation vid brist eller skada
13. Brist eller skada på godset, som kan antas ha uppkommit under transport, skall anmälas direkt till fraktföraren
och i enlighet med för transporten gällande befordringsbestämmelser. Därjämte skall i förekommande fall säljaren
utan dröjsmål underrättas. Brist eller skada, som är märkbar vid undersökning vid godsets mottagande, skall
omgående anmälas till fraktföraren och säljaren. I annat fall skall brist eller skada anmälas utan dröjsmål efter
avemballering. Reklamation skall göras eller bekräftas skriftligen och innehålla uppgift om bristen eller skadans
art och omfattning. Reklamerar köparen ej enligt ovanstående bestämmelser, förlorar han rätten att framställa
anspråk på grund av felet.

Säljarens ansvar för fel i godset
14. Säljaren skall inom skälig tid i eget val antingen avhjälpa fel i godset eller leverera nytt gods i stället för
felaktigt. Säljarens åtagande omfattar dessutom att svara för erforderliga transporter av felaktigt eller utbytt gods,
men inte för kostnader på grund av att godset använts. Underlåter säljaren att inom skälig tid avhjälpa felet eller
leverera nytt gods i stället för felaktigt, äger köparen fordra avdrag på köpeskillingen eller, om kvarstående fel är
väsentligt, häva köpet såvitt avser felaktigt gods och gods som har samband därmed. Förutsättning för säljarens
ansvar vid fel är att godset hanteras fackmässigt och använts för avsett ändamål.
Fel, som är märkbart vid mottagningskontroll, skall reklameras utan dröjsmål och innan godset använts. I annat
fall skall fel reklameras utan dröjsmål efter det att det märkts och innan godset använts. Sker inte reklamation
enligt ovan, förlorar köparen rätten att framställa anspråk på grund därav. Säljaren ansvarar inte för fel i gods,
som köparen inte reklamerat inom tre månader från leveransdagen. Säljarens ansvar är begränsat till vad ovan
angivits. Köparen kan inte göra gällande andra påföljder än som ovan angivits och har därutöver ej annan rätt än
som anges i första stycket, dvs inte rätt till ersättning för utebliven vinst eller annan indirekt skada. Ej heller äger
köparen rätt till ersättning för skada på annan egendom än det försålda godset eller för personskada och
förmögenhetsskada i annan utsträckning än vad som gäller enligt tvingande lagstiftning.

Information och service
15. All information i form av kataloguppgifter eller underrättelser från säljarens personal före eller efter avtalsslutet
lämnas utan förbindelse. Säljaren fritar sig sålunda från allt ansvar för levererad varas lämplighet för avsett
ändamål, såvida inte garanti härför skriftligen lämnats. Motsvarande gäller för sådan teknisk service som säljaren
kan lämna köparen i fråga om användningen av varan efter leverans.
Befrielsegrunder

16. Följande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder, om de inträffar sedan avtalet slutits och
avsevärt försvårar dess fullgörande: arbetskonflikt och varje annan omständighet, som parterna inte kan råda
över, såsom eldsvåda, terrorhandling, krig, mobilisering eller oförutsedda militärinkallelser av motsvarande
omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, uppror och upplopp, knapphet på transportmedel, allmän
varuknapphet, kassation av större arbetsstycken, inskränkningar i fråga om drivkraft samt fel i eller försening av
leveranser från underleverantör, som har sin grund i sådan omständighet, som avses i denna punkt.
Det åligger part, som önskar åberopa sådan omständighet, som avses ovan, att utan uppskov skriftligen
underrätta den andra parten om uppkomsten därav liksom om dess upphörande. Kan avtalet ej fullgöras inom
skälig tid, äger vardera parten häva avtalet till den del dess fullgörande försvårats av omständighet som ovan
nämnts.

Tillämplig rätt
17. Svensk lag skall tillämpas, dock med undantag av privaträttsliga lagvalsregler och lagen (1987:822) om
internationella köp.

Tvist
18. Tvister i anledning av avtalet, ändringar av och tillägg till avtalet och alla därmed sammanhängande
rättsförhållanden skall avgöras genom skiljedom enligt svensk lag om skiljemän. Oavsett vad ovan sagts äger
part dock hos allmän domstol anhängiggöra talan beträffande ostridig förfallen fordran.